تفاصيل
الألوانالوان-شفاف
حجم220x280 mm
استعمالمناسب برای مدیران و کاربرد های دانشگاهی
عدد الورقات200 برگ
التعبئةبسته 6 -کارتن 24 جلد
وزن924 جرم
مقارنة 0
امن پایه ریزان کارن